Forsvarere

 

 
 
Skjermbilde 2018-05-05 kl. 16.32.08.png

Frode sulland

Forsvareren til Veronica Orderud, i både Nes Herredsrett og Eidsivating lagmannsrett.

Advokat Frode Sulland arbeider i dag hovedsakelig med prosedyreoppdrag, særlig innen strafferett.

Et spesialområde innen strafferetten som Sulland har arbeidet mye med gjelder de strafferettslige særreaksjonene. Dette har sammenheng med at han har en særlig kompetanse på dette området med sin bakgrunn som sekretær for Særreaksjonsutvalget og medlem av Straffelovkommisjonen.

Sulland har helt siden 1989 også arbeidet mye med store økonomiske straffesaker, og han har bred erfaring og høy kompetanse på dette spesialområdet.

Sulland tar også prosedyreoppdrag innenfor erstatningsrett, barnevern, barnefordeling, utlendingsrett, psykisk helsevern og andre sakstyper som berører den enkeltes rettssikkerhet. Han har et sterkt engasjement for enkeltmenneskers rettigheter, og den risiko som er forbundet med offentlig maktutøvelse.

Sulland er fast forsvarer for Oslo tingrett, Borgarting lagmannsrett og var fast forsvarer for Norges Høyesterett i 8 år.

Han ble uteksaminert fra juridisk fakultet i Oslo våren 1983 og begynte i Advokatfirmaet Hestenes og Dramer & Co høsten 1989 hvor han senere ble partner i 1991. Før dette arbeidet Sulland som konsulent hos Sivilombudsmannen, og som dommerfullmektig i Grimstad. Parallelt med advokatpraksisen har han både drevet en viss forfattervirksomhet og vært medlem av flere offentlige utvalg. Det mest sentrale i denne forbindelse er at han fra 1984 og til 2002 var engasjert i arbeidet med revisjon av straffeloven, først som leder for Straffelovkommisjonens sekretariat, senere som timeengasjert sekretær og endelig som medlem av Kommisjonen fra 1994 til 2002. Dette arbeidet har gitt ham en bred teoretisk bakgrunn i tillegg til den omfattende forsvarerpraksis.

Sulland har tidligere vært leder av Forsvarergruppen av 1977 (fra 2012 Forsvarergruppen i Advokatforeningen). Han har også vært medlem Advokatforeningens Hovedstyre.  Frode Sulland deltar jevnlig som foredragsholder og debattinnleder innenfor en lang rekke områder som har tilknytning til strafferettsfeltet og kriminalpolitikken.

 
Skjermbilde 2018-05-05 kl. 16.33.28.png

Heidi ysen

Forsvareren til Veronica Orderud, i både Nes Herredsrett og Eidsivating lagmannsrett.

UTDANNING OG PRAKSIS:

 • 1986-88 Vitenskapelig assistent, avd for kvinnerett
 • 1989 Juridisk embetseksamen

 • 1989-1992 Advokatfullmektig Hestenes og Dramer & Co

 • 1992 Partner Hestenes og Dramer & Co

 • 1997 Fast forsvarer for Oslo tingrett og Borgarting    lagmannsrett

 • 2007 Advokatene Sigmond & Ysen

 • 2012 Fast bistandsadvokat i Nedre Telemark tingrett

ANNET:

 • Medlem av forsvarergruppen (tidligere styremedlem)

 • Medlem av Strafferådet( 1993-95)

ARBEIDSOMRÅDER:

 • Strafferett

 • Barnevern

 • Barnerett

 • Bistandadvokat

 • Alminnelig praksis

 
Skjermbilde 2018-05-05 kl. 16.52.30.png

Foto: Romerikes Blad

Cato Schiøtz

Forsvareren til Per Kristian Orderud, i både Nes Herredsrett og Eidsivating lagmannsrett.

Cato har vært partner i Schjødts prosedyreavdeling siden 1983 og er blant de advokatene i Norge som har ført flest saker for Høyesterett. Han har en omfattende og svært variert prosedyre­praksis med hovedvekt innen forretningsjuridisk prosedyre. Han har videre betydelig erfaring fra saker for presse/forlag, og er den norske advokaten som har ført flest saker for media om ytringsfrihet de siste 35 år.

I tillegg har han en omfattende praksis som forsvarer i kompliserte økokrimsaker vedrørende korrupsjon, skatt og verdipapirrett. På 1990-tallet var han forsvarer i tre viktige saker om gjenopptakelse av alvorlige straffesaker, herunder forsvarer for Per Liland. Han var også i 2002 prosessfullmektig i en viktig høyesterettssak (i plenum) vedrørende dobbeltskatt, som ble vunnet 9-6.

NØKKELKOMPETANSE

 • Foredragsholder gjennom en rekke år i advokatetiske temaer

 • Bredt juridisk forfatterskap, som bl.a. inkluderer boken "Høyesterett og Knut Hamsun" (sammen med Anine Kierulf), Gyldendal 2004

 • Seminarinnledning: Rettspraksis i ytringsfrihetssaker i 2011 - en gjennomgang av Cato Schiøtz
  Innledningen ble holdt på et medierettsseminar som ble arrangert av Norsk Redaktørforening

PUBLIKASJONER

 • "Høyesterett og Knut Hamsun" (sammen med Anine Kierulf), Gyldendal 2004

 
Skjermbilde 2018-05-05 kl. 16.53.40.png

Foto: Romerikes Blad

Harald Stabell

Forsvareren til Per Kristian Orderud, i Eidsivating lagmannsrett.

Cand. jur. 1973
Egen advokatpraksis fra 1985
Omfattende prosedyreerfaring 

Harald Stabell har arbeidet som vit.ass. ved Universitetet i Oslo, som dommerfullmektig ved Fosen tingrett og som konsulent i Arbeidstilsynet. Han har møterett i Høyesterett, og har vært fast forsvarer der i 8 år (åremålstiden). 

Han har vært fast forsvarer i Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett i perioden 1991-2017. Han har vært leder i Advokatforeningens strafferettsutvalg i 12 år, og er nå medlem i foreningens rettssikkerhetsutvalg.

 
Skjermbilde 2018-05-05 kl. 16.26.49.png

Foto: Romerikes Blad

Jarl borgvin dørre

Forsvareren til Per Kristian Orderud, i Nes Herredsrett.

Jarl Borgvin Dørre har betydelig erfaring fra arbeid med kontraktsrett, særlig innenfor bygg, anlegg og leverandørindustrien. Han har også arbeidsrett som et av sine fagområder, og arbeider videre med fast eiendoms rettsforhold. Dørre bistår ofte i forhandlinger og har bred erfaring med prosedyre og tvisteløsning for de alminnelige domstoler og voldgift og er flere ganger oppnevnt som voldgiftsdommer.

ARBEIDSERFARING

 • 2007 Partner, Advokatfirmaet Hjort DA 

 • 2002 - 2007 Senioradvokat, Advokatfirmaet Schjødt DA 

 • 1998 - 2001 Advokatfullmektig/advokat, Advokatfirmaet Schjødt DA

UTDANNING

 • 1998 Cand. jur., Universitetet i Bergen 
 • 1997 Særavhandling "Krav til nødssituasjonen ved preventivt nødverge" 
 • 1987 - 1989 Befalsskolen for Marinen
 
Skjermbilde 2018-05-05 kl. 17.07.37.png

Foto: Romerikes Blad

TOR KJÆRVIK

Forsvareren til Kristin Kirkemo, i både Nes Herredsrett og Eidsivating lagmannsrett, samt i Høyesterett.

Advokat Tor Kjærvik har hatt en rekke omtalte straffesaker, herunder Landåssaken, Orderudsaken, Benjaminsaken, sprengningen av Bandidos lokaler i Drammen, RP-saken, NOKAS-saken, Vollheimsaken, m.fl.

Advokat Tor Kjærvik er utdannet i Oslo og tok juridisk embetseksamen våren 1978. Han var politifullmektig ved Romerike politikammer i perioden 1978-1982. I 1982 var han også konstituert politimester i Sør-Varanger. Han har hatt egen praksis siden 1982 og har samarbeidet med en rekke advokater, herunder advokat Fridtjof Feydt, Morten Kjensli m.fl.

Advokat Kjærvik har vært fast forsvarer for Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett siden 1994. Han fikk møterett for Høyesterett i 2002 etter å ha prosedert medvirkeransvaret i Orderudsaken

 
Skjermbilde 2018-05-05 kl. 17.32.53.png

Johnny veum

Forsvareren til Kristin Kirkemo, i både Nes Herredsrett og Eidsivating lagmannsrett. 

Johnny Veum har siden 1997 opparbeidet kompetanse som forsvarsadvokat, gjennom bred erfaring fra alle typer strafferettssaker. Han var blant annet forsvarer i Orderudsaken, Nokassaken og Vannverksaken. Han er fast forsvarer ved Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett.

ARBEIDSERFARING:

2005 - d.d.Partner, Andenæs Aaløkken Veum Advokatfirma DA

1999 - 2005 Egen advokatpraksis tilknyttet Advokatene ved Tinghuset

1997 - 1999 Advokatfullmektig hos advokatene Tor Kjærvik og Morten Kjensli

UTDANNELSE: 

1996 Juridisk embetseksamen, Universitetet i Bergen

 
Skjermbilde 2018-05-05 kl. 17.18.00.png

Foto: Romerikes Blad

Steinar Wiik Sørvik

Forsvareren til Lars Grønnerød, i både Nes Herredsrett og Eidsivating lagmannsrett.

ARBEIDSERFARING:

1987 høst   Utdannet jurist ved Universitetet i Oslo

1988        Påtalejurist politiet i Kristiansund

1989        Ansatt i Forsvarets Overkommando

1990-1991   Påtalejurist politiet Ålesund, Oslo

1991-1999   Kontorfellesskap med advokat Morten Kjensli i Oslo

1999-2005   Egen advokatpraksis med kontor i Oslo og Kristiansund

 

 
Skjermbilde 2018-05-12 kl. 12.02.39.png

Foto: Romerikes Blad

Morten kjensli

Forsvareren til Lars Grønnerød, i både Nes Herredsrett og Eidsivating lagmannsrett.

Utdannelse: 

Cand.jur.UiO, våren 1976.

Fagområde: 

Dekker det meste, men spesielt strafferett.

Bakgrunn:

Morten Kjensli har i hovedsak drevet med bistand i straffesaker og vært forsvarer i ca 4 500 saker. 

Av disse kan det nevnes noen mer kjente:

 • Landåssaken, Orderudsaken og Skrik 1 saken.
 • Hadde sin første prøvesak for Høyesterett i 1984, den første saken om politimetoder med provokasjonstilsnitt, mot daværende statsadvokat Tor Aksel Busch.
 • Fikk møterett for Høyesterett i 1992 i en sivil sak og har senere prosedert for Høyesterett i ca 40-50 saker.
 • Har prosedert for samtlige lagmannsretter i landet, samt utallige by og herredsretter.
 • Ble fast forsvarer for Oslo Byrett på slutten av 90-tallet.
 • Er nå pensjonist, men jobber med juridisk veiledning og coaching av advokater og fullmektiger hos advokatfirmaet Rogstad AS.
 
 

nes herredsrett

Saken i Nes Herredsrett startet 18. april 2001 og dom ble avsagt 22. juni 2001.

 
Foto: Romerikes Blad

Foto: Romerikes Blad

dommerne

Sorenskriver Trond Våpenstad (f.1949). Var først dommerfullmektig, deretter advokat og så høyesterettsadvokat før han ble sorenskriver ved Nes herredsrett i 1990. Tidlig på 1990-tallet ble sorenskriverkontor, med sorenskriver Våpenstad, landskjent for sin rekordraske saksbehandlingstid, med en gjennomsnittlig behandlingstid på 39 dager. Andremann på listen brukte mer enn dobbelt så lang tid.

Byrettsdommer Tor Langbach (f.1949) Ferdig utdannet jurist i 1975. Var advokat i hjembyen Trondheim fra 1981 til 1995 da han begynte som dommer i Trondheim byrett. Har skrevet boken Forsvareren, en lærebok for forsvarere. 

 

Meddommerne

Reidun Nikolaisen, pensjonist

Solveig Voldbakken, sekretær

Holger Melby, trygdesjef

Oddvar Kinnestad, pensjonist fra Løken (møtende varameddommer)

Marit Lund, gårdbruker Sørum (varameddommer)                   

Terje Jørgen Stigen, overingeniør Sørum (varameddommer)

 
 

eidsivating lagmannsrett

Ankesaken i Eidsivating Lagmannsrett startet 14. januar 2002 og dom ble avsagt 5. april 2002

 
Foto: Romerikes Blad

Foto: Romerikes Blad

dommerne

Administrator førstelagmann, Odd Jarl Pedersen, født 7. desember 1944, død 19. august 2011, cand jur 1970, utnevnt 1995. Juridisk sekretær i Oslo kommune, dommerfullmektig ved Nedre Romerike sorenskriverembete, universitetslektor, advokat hos kommuneadvokaten i Oslo, herredsretts- dommer ved Strømmen sorenskriverembete og lagdommer i daværende Eidsivating lagdømme. I 1998 var han i to perioder konstituert dommer i Høyesterett.

Lagmann Torolv Groseth, født i 1950, cand jur 1977, utnevnt 1995. Dommerfullmektig ved Nord Hedmark sorenskriverembete, politiadjutant, politiinspektør og konstituert politimester i Hamar, statsadvokat ved Eidsivating Statsadvokatembeter, konstituert lagdommer i Borgarting (Eidsivating) og herredrettsdommer ved Hedmarken sorenskriverembete. I 1997 var han i en periode statssekretær i Justisdepartementet under Gerd Liv Valla. Han var konstituert som førstelagmann de periodene Pedersen var i Høyesterett. Han har i to lengre perioder vært engasjert av JD i forbindelse med oppbygging av domstolvirksomheten i Afghanistan.

Lagdommer Sverre Nyhus, født 1950, cand jur 1976, utnevnt 1999. Konsulent/førstekonsulent i juridisk avdeling i Rikstrygdeverket, dommerfullmektig hos Byskriveren i Oslo og Sør-Gudbrandsdal sorenskriverembete, advokatfullmektig, distriktssjef i Statens pristilsyn, spesialrådgiver i Økokrim, advokat, herredsrettsdommer ved Hedmarken sorenskriverembete.

lagretten

(Alder angitt da drapene skjedde)

Kjell Arne Melby, 67 år, pensjonist, Eidsvoll

Eldrid K. Moa Forsmo, 47 år, førstekonsulent, Lørenskog

Bjørnar Normann, 50 år, byråleder, Nittedal

Tore Wollum, 54 år, seniorkonsulent, Nittedal

Berit Vidsten, 59 år, førstekonsulent, Nittedal

Terje Berg, 55 år, spesialkonsulent, Rælingen

Karin Støtterud, 61 år, husmor, Rælingen

Arill Bråthen, 59 år, avdelingssjef, Skedsmo (lagrettens ordfører)

Hilde Kristin Dahl, 49 år, bankansatt, Skedsmo

Randi Hertzberg, 52 år, apotektekniker, Skedsmo

Inger Johanne Nymoen, 70 år, pensjonist, Skedsmo

Sveinung Trømborg, 58 år, adjunkt, Aurskog-Høland

 
 

AKTORAT

Påtalemyndigheten var representert ved de samme personer både i Nes Herredsrett og i Eidsivating Lagmannsratt.

 
Foto: Romerikes Blad

Foto: Romerikes Blad

Statsadvokat Olav Helge Thue (f.1961) Ferdig jurist etter studier ved Universitetet i Oslo i 1989. Jobbet ved Fjordane politidistrikt til han kom til Oslo politidistrikt i januar 1995. Var påtaleleder ved Sentrum og Majorstua politistasjon i hovedstaden, før han startet ved volds- og vinningsseksjonen på politihuset på Grønland. Begynte ved statsadvokatembetet i oktober 1997.

 

Statsadvokat Jørn Sigurd Maurud (f.1960) Ferdig med jusstudiene ved Universitetet i Oslo i 1987. Jobbet et halvt år i Utenriksdepartementet før han ble dommerfullmektig på Hamar. Var advokatfullmektig i to år. Jobbet deretter i tre og et halvt år som utreder i Høyesterett, før han ble statsadvokat i 1995. 

 
 

POLITI / PÅTALEMYNDIGHET

Påtalemyndigheten var representert ved de samme personene både i Nes Herredsrett og i Eidsivating Lagmannsratt.

 
Skjermbilde 2018-05-05 kl. 18.24.25.png

Foto: Romerikes blad

tom inge danielson

Politiadvokat (f.1954) var fra 23. mai 1999 påtalejurist og ansvarlig for Orderud etterforskningen. I august 1999 ble han tatt av saken etter en periode med intern uro blant de som etterforsket saken. Han gikk da over til å drive valgkamp for Venstre i Lørenskog.

 
Skjermbilde 2018-05-05 kl. 18.38.31.png

Foto: Romerikes blad

Bjørn arne tronier

Politiadvokat (f.1952) overtok i august 1999 etter Danielson, som påtalejurist og ansvarlig for Orderud etterforskningen.

 
Skjermbilde 2018-05-05 kl. 18.38.00.png

Foto: Romerikes blad

asbjørn hansen

Poilitiavdelingssjef ved Kriminalpolitisentralen (KRIPOS), (f.1955). Hansen hadde ansvaret for den taktiske etterforskningen i Orderud-saken.

Begynte i politiet i 1977, arbeidet deretter på lensmannskontor og politikammer før han begynte på KRIPOS i 1994. Fra 1994 til 1997 var han etterforsker, og fra 1997 og i forbindelse med Orderud-saken var han utrykningsleder. Å være utrykningsleder innebærer å være ansvarlig for teamet som kommer fra KRIPOS. 

 
Skjermbilde 2018-05-05 kl. 19.21.54.png

Foto: Romerikes blad

asbjørn gran

Gran var politimester ved Romerike Politikammer under Orderud-saken. Kl. 13:22, 23 mai 1999, samme dag likene hadde blitt funnet, oppretter Gran stab der han også innkaller Politiets overvåkingstjeneste (POT) til å være med i stab. På pressekonferanse kl. 16:30, samme dag, og 45 minutter etter at KRIPOS ankom åstedet, gjør han oppmerksom på at politiet var kjent med at det hadde vært uoverensstemmelser i familien knyttet til eiendomsoverførsel. Det var ingenting som tydet på at de tidligere attentatene mot ekteparet Paust hadde noen sammenheng med hendelsene på Orderud.

 
Skjermbilde 2018-05-05 kl. 19.24.19.png

Foto: Romerikes blad

tore per bakken

Politispesialist, ved laboratorieavdelingen ved KRIPOS, (f.1950).

Jobbet i politiet fra 1972. Begynte som lensmannsbetjent på Romerike før han i 1987 begynte på KRIPOS. Her jobbet han først ved fingeravtrykkavdelingen til 1993 og deretter på laboratorieavdelingen. Tore Per Bakken var arbeidsleder for det tekniske teamet fra KRIPOS under Orderud-saken.

 

leif øren

Politispesialist, ved KRIPOS, (f.1949).

Jobbet i politiet siden begynnelsen av 70 tallet, og begynte i KRIPOS på begynnelsen av 80 tallet. På KRIPOS har Øren drevet hovedsakelig med kriminaltekniske skytevåpen undersøkelser. Dette innebærer blant annet å kunne tilbakeføre et prosjektil eller en patronhylse tilbake til et skytevåpen, sjekke våpenets funksjonalitet, avstand fra våpen til treffpunkt osv.

 

Per magne iversen

Politispesialist, ved KRIPOS, (f.1949).

Jobbet i politiet siden 1972 og som kriminalteknikker ved Romerike politikammer siden 1984 og deretter på KRIPOS. På KRIPOS har Iversen jobbet som kriminalteknikker på laboratorieavdelingen med åstedsundersøkelser og innsendt materiale.

 

Geir hansen

Politispesialist, ved KRIPOS, (f.1965).

Jobbet i politiet siden 1989 og på KRIPOS siden 1997. På KRIPOS har Hansen jobbet på laboratorieavdelingen med overflatespor, som fottøyspor og verktøyspor. 

 

Steinar Eriksen

Politispesialist, ved KRIPOS, (1952-2016).

Jobbet i politiet fra 1973 og på KRIPOS siden 1982. På KRIPOS har Eriksen jobbet som kriminalteknikker på laboratorieavdelingen, og spesialisert seg på overflatespor, som fottøyspor og verktøyspor. Eriksen hadde ansvaret for overflatespor på KRIPOS.  

 

Kristin barth-larsen

(f.1969) Var politiinspektør ved Romerike politidistrikt da Orderud-drapene skjedde i 1999. Hun var pressetalskvinne for politiet i Orderudsaken.

I 2001 var hun blitt advokat i advokatfirma Elden. 

ANDRE

 
Foto: Romerikes blad

Foto: Romerikes blad

ole edward hagen

(f.1954)

Advokatfirma Ole Edw. Hagen - Marit Tønsberg

Advokat for Kristian Magnus Orderud og Marie Orderud i forbindelse med eiendoms-saken.

 
Foto: Romerikes blad

Foto: Romerikes blad

rolf B. nybakk

(f.1944)

Advokatene Rolf B. Nybakk og Stein Arne Vedde.

Advokat for Per Orderud i forbindelse med eiendoms-saken.

 
 

privatetterforsker tore sanDberg

(f.23.04.1944)

 
Skjermbilde 2018-05-07 kl. 12.37.29.png

I 2006 anmodet Per og Veronica Orderud privatetterforsker Tore Sandberg å undersøke Orderud-saken med sikte på å vurdere et grunnlag for å begjære saken gjenåpnet. På dette tidspunktet hadde Per og Veronicas forsvarere og privatetterforsker Harald Olsen arbeidet med saken i flere år.

Det er i løpet av disse årene innhentet norsk og amerikansk våpen-ekspertise med vurdering av om grunnlaget for de såkalte våpenbevisene i saken er holdbare.

Sandberg har innhentet en lang rekke nye vitneforklaringer og ekspertise vurderinger av også andre sentrale beviselementer.

Dette materialet vil bli publisert i mai-juni 2018.

Utdannelse

1962   Eksamen artium - Lillestrøm

1967   Statsvitenskap mellomfag – Universitetet i Oslo

1968   Tysk grunnfag – Universitetet i Oslo

Yrkesbakgrunn

1965-1968   Sommervikar i Dagbladet

1968-1974   NRK – Dagsnytt, radio – programleder, reporter,              vaktsjef

1974-1982   NRK – Dagsrevyen, TV – programleder, reporter, vaktsjef

1982-d.d    Egen virksomhet Tore Sandberg AS

Videoproduksjon

Frilansjournalist

Privatetterforsker (fra desember 1994)

1990-1991   Programserie i TVNorge – ”I søkelyset”

Høst 1995     Programserie i TV3 – ”Rett på sak”

 

Tore Sandberg, 10 justismord-saker

 

1991-1994   Liland-saken (Sandberg frilansjournalist – Liland var ikke klient)

 • Per Kristian Liland (født 1931) – dømt juli 1970 i Eidsivating lagmannsrett til livstids fengsel for dobbeltdrap i Fredrikstad julen 1969.
 • Liland sonet 14 år i fengsel
 • Tore Sandbergs bok ”Øksedrapene i Lille Helvete” (Scanbok 1992) utløste begjæring om gjenopptakelse.
 • Liland frifunnet 21.11.1994 i Eidsivating lagmannsrett.
 • Liland ble i 1995 tilkjent historiens inntil da største erstatning og oppreisning for uberettiget straffeforfølgelse med 13,74 mill kr

 

1994-1998   Nordland saken

 • 1994 – mann (30) fra Nordland dømt i Hålogaland lagmannsrett til fengsel i 2 år 3 måneder for voldtekt 
 • 1994 – Tore Sandberg kontaktes - påtar seg oppdrag med sin første klient
 • 1995 – gjenopptakelsesbegjæring – begjæringen avvises av Hålogaland lagmannsrett og Høyesteretts kjæremålsutvalg
 • 1996 – gjenopptakelsesbegjæring nr. 2 - begjæringen avvises av Hålogaland lagmannsrett
 • 1997 – Høyesteretts kjæremålsutvalg tillater gjenopptakelse – kjæremålet til Høyesterett basert på Sandbergs gjennomgang og dokumentasjon på 2.100 sider – Sandbergs dokumentasjon viser at et 100-talls dokumenter er holdt unna saksdokumentene av politi og statsadvokater
 • 1998 – Mannen frifinnes i Hålogaland lagmannsrett
 • 1998 – Mannen tilkjennes kr. 1.275.000 – Høyesteretts kjæremålsutvalg fastslår at mannen har bevist sin uskyld

 

1996-2004   Fredrikstad-sakene

 • September 1983 – Mann (22) fra Borge ved Fredrikstad tilstår voldtekt mot 10 år gammel jente – voldtekt og drap på 15 år gammel jente og flere andre voldtekter
 • Obduksjonen av det 15 år gamle ”drapsofferet” viser at hun verken er voldtatt eller drept
 • 1984 – Eidsivating lagmannsrett dømmer mannen til fengsel i 3 år 6 måneder for fire voldtekter/sedelighetsforbrytelser – tre av ofrene er mindreårige fra 10-15 år gamle
 • 1998 – alle fire sakene begjæres gjenopptatt basert på en bevisanalyse utarbeidet av Tore Sandberg
 • 2000 – Høyesteretts kjæremålsutvalg tillater gjenopptakelse av en av de fire sakene
 • Mars 2002 – Borgarting lagmannsrett frifinner mannen for voldtekten mot 10-åringen
 • 2003 – Mannen tilkjent kr. 325.000,- i erstatning/oppreisning

 

1998-2008   Moen-sakene

 • 05.09.1976 – Studenten Sigrid Heggheim (20) blir drept i Trondheim etter lørdagsfest i Studentersamfundet - seksualdrap
 • 02.10.1977 – Studenten Torunn Finstad (20) blir drept i Trondheim etter lørdagsfest i Studentersamfundet – seksualdrap
 • 07.10.1977 – den sterkt tale- og hørselshemmede og delvis lammede (høyre arm og hånd) Fritz Yngvar Moen blir pågrepet for drapet på Torunn Finstad – etter denne datoen sitter Moen i varetekt/soner drapsdommer uavbrutt til mars 1996 – 18 ½ år
 • 29.05.1978 – Moen dømmes for Finstad-drapet etter å ha tilstått og så trukket tilståelsen – store kommunikasjonsproblemer på grunn av Moens tale- og hørselshemninger
 • 18.12.1981 – Moen dømmes for Heggheim-drapet etter å ha tilstått og så trukket tilståelsen – til sammen for de to drapene dømmes Moen til lovens strengeste straff, 21 års fengsel og 10 års sikring
 • 1976-1981 – Tore Sandberg dekket begge sakene for Dagsrevyen (NRK – TV-nyhetene)
 • Høst 1998 – Tore Sandberg møter Fritz Moen og begynner arbeidet med å begjære drapsdommene gjenopptatt
 • Januar 2000 – Heggheim- og Finstad-sakene begjæres gjenopptatt basert på omfattende bevisanalyser utarbeidet av Tore Sandberg
 • 14.10.2003 – Høyesteretts kjæremålsutvalg tillater Heggheim-saken gjenopptatt men nekter Finstad-saken gjenopptatt
 • 07.10.2004 – Borgarting lagmannsrett frifinner Fritz Moen for drapet på Sigrid Heggheim
 • Oktober 2004 – ny begjæring om gjenopptakelse av drapet på Torunn Finstad
 • 28.03.2005 – Fritz Moen dør – men gjenopptakelsesprosessen for Torunn Finstad drapet fortsetter
 • Før jul 2005 – mann på dødsleiet i Namsos tilstår Trondheims-drapene
 • 27.04.2006 – tilleggsdokumentasjon fra Tore Sandberg oversendes Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker
 • 13.06.2006 – Riksadvokatembetet støtter Fritz Moens begjæring om gjenopptakelse av Torunn Finstad-saken
 • 15.06.2006 – Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker gjenopptar Finstad-saken
 • 21.08.2006 – Borgarting lagmannsrett avsier frifinnelsesdom i Torunn-saken
 • 18.09.2006 – Tore Sandberg anmelder høyesterettsdommerne Magnus Matningsdal, Eilert Stang Lund og Karin M. Bruzelius til Odelstinget i tilknytning til Høyesteretts kjæremålsutvalgs kjennelse 14.10.2003 i gjenopptakelsessakene – mistenkt for brudd på straffeloven § 110, å handle mot bedre vitende og/eller § 325 nr. 1, å ha utvist grov uforstand i tjenesten. Odelstinget utsatte den 13.12.2006 vurderingen av om det skal reises riksrettstiltale eller om saken skal henlegges i påvente av rapporten fra Fritz Moen granskingsutvalget som justisminister Grete Faremo oppnevnte høsten 2006. Stortingets Kontroll- og konstitusjonskomite oversendte før jul 2007 Sandbergs anmeldelse til de tre dommerne. Dommerne har svart Stortinget i brev av 20.12.2007. Stortinget debatterte Sandbergs anmeldelse. Riksrettsstiltale ikke reist mot dommerne. Granskingsutvalget leverte rapport juni 2007 med sterk kritikk av politi og påtalemyndighet og forslag til forandringer i den norske strafferettspleien.
 • Høsten 2006 - Fritz Moens advokat fremmer erstatnings- og oppreisningskrav på 38 millioner kroner – Fritz Moens dødsbo ble først tilkjent 16 millioner kroner i erstatning og oppreisning for drapet på Sigrid Heggheim, men ingen erstatning/oppreisning for drapet på Torunn Finstad. Etter inngripen fra justisminister Knut Storberget ble det inngått forlik med Fritz Moens dødsbo med en tilleggsutbetaling på 4 millioner kroner slik at samlet erstatning og oppreisning ble 20 millioner kroner.

 

2003-2004   Kristiansand-saken

 • 2002 – 42 år gammel kosovoalbaner dømmes til fengsel i 2 år og 6 måneder for voldtekt mot norsk kvinne
 • Desember 2003 – Tore Sandberg kontaktes av domfeltes advokat med anmodning om bistand
 • Desember 2003-sommer 2004 – Tore Sandberg etterforsker saken
 • 12.08.2004 – Kosovoalbaneren frifinnes i Agder lagmannsrett

 

2003-2004   Nordmøre-saken

 • 2000 – Mann (52 år) på Nord-Møre anmeldes av kvinne med påstand om gjentatte seksuelle overgrep i perioden 1986-1992  - Mannen nekter seg skyldig og sier at intet overgrep har funnet sted
 • 2003 – Nordmøre tingrett dømmer tiltalte til fengsel i 3 år
 • November 2003 – Tore Sandberg kontaktes av mannens advokat med anmodning om bistand
 • November 2003 – november 2004 – Sandberg etterforsker saken, avhører en rekke vitner, annen dokumentasjon fremlegges
 • 27.11.2004 – Mannen frifinnes i Frostating lagmannsrett

 

2002-2009   Åge Vidar Fjell

 • Åge Vidar Fjell (f. 16.03.1951) ble i 1990 dømt til 7 års fengsel og 10 års sikring for å ha drept sin nabo Olav Martinius Fjeld. 
 • Begjæring om gjenåpning ble innlevert 10.04.2008. Sentrale dokumenter var holdt tilbake. Tore Sandberg har tatt opp skriftlig forklaring med en av dommerne i saken som sier at om disse opplysningene hadde vært kjent, så utelukker hun ikke at dommen hadde fått et annet utfall.
 • Den 15.09.2009 ble Åge Vidar Fjell frifunnet etter at Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker hadde tillatt straffesaken gjenåpnet.
 • Den 18.04.2011 ble Åge Vidar Fjell tilkjent 10 millioner kroner for uberettiget straffeforfølgelse

 

2015   Nord-Norge sak

 • 2013 – en 55 år gammel mann blir funnet død i sin leilighet på et lite sted i Nord-Norge
 • 2014 – 2 menn dømmes i tingretten
 • 05.01.2015 – på vegne av en av de domfelte gjennomgår Tore Sandberg politiets video opptak av vitneavhør – Sandberg utarbeider rapport om politiets framgangsmåte i avhør
 • 17.02.2015 – Tore Sandberg avgir forklaring for Hålogaland lagmannsrett
 • 18.02.2015 – Tore Sandbergs klient frifinnes i lagmannsretten

 

2017   Knivstikkersak Lier

 • 2016 - Utenlandsk drosjeeier dømt i Drammen tingrett til fengsel i 1 år og 4 måneder for knivstikking
 • Tore Sandberg engasjert av forsvarer
 • 20.06.2017 – Drosjeeieren frifinnes for knivstikking

 

Til sammen ble disse 9 frifunnede personene i de 10 opprinnelige dommene dømt til fengsels- og sikringsdommer i totalt 103 år. 

 

PRISER - UTMERKELSER

 

1994   SKUP spesialpris for Liland-saken (SKUP = Stiftelsen for en kritisk og uavhengig presse)

1999   Stortingets billighetserstatningsutvalg innvilget Tore Sandberg kr. 100.000,- i billighetserstatning av statskassen i forbindelse med Sandbergs arbeid med Liland-saken.

2005   Januar 2005 - Zola-prisen (Utdelt av Foreningen til fremme av sivilt mot - gis til personer som ”åpent og uredd har avdekket eller motarbeidet forhold i Norge som truer grunnverdier i det norske samfunn; menneskeverd, demokrati og rettsikkerhet”). Statuett.

2006   Oktober 2006 - Amnesty Internationals menneskerettighetspris. Statuett av Nico Widerberg.

2006   Desember 2006 - Regjeringens menneskerettighetspris prisen utdelt for første gang. Kr. 100.000,- og maleri av Håkon Bleken.

2006   Desember 2006 - Olav Selvaag-prisen. Kr. 400.000,- og statuett av Solveyg Schafferer.

2006   Adresseavisen - Hedersrosen

2007   Mars 2007 - hedret av NOPES – Norsk forening for privat etterforskning og sikkerhet – for sitt arbeid med gjenopptakelsessaker.

2007   Mars 2007 – SKUP (Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse) oppretter ”Tore Sandbergs gravestipend” på 100.000 kroner som skal deles ut årlig.

2007   Mars 2007 – Norges Døveforbunds menneskerettighetspris -prisen utdelt for første gang. Diplom.

2007   Mai 2007 – Jon Alvheim-prisen - utdelt på Fremskrittspartiets Landsmøte. Kr. 50.000,- - diplom – glassfat designet av Jan Vincents Johannessen.

2007   September 2007 – Lenamartens hederspris

2008   Juli 2008 – Tore Sandberg slås til Losnariddar i forbindelse med Losnaspelet i Solund på Vestlandet. Riddarprisen ble utdelt 07.11.2008 i Bergen av ordfører Gunn Åmdal Mongstad.

2008   August 2008 – St. Hallvard-prisen ble utdelt av stortingspresident Torbjørn Jagland.

Prisen består av en statuett samt kr. 100.000,- og ”tildeles en person som i likhet med Hallvard Vebjørnson fra Huseby ikke så ned og bort i møte med et medmenneske i nød”.

2009   Juni 2009 – Filosofiprisen (”På Kanten” prisen) utdelt på Filosofifestivalen i Kragerø.

Prisen er en monumental vase i keramikk, laget av keramikeren Sølvi Hurlen.

Filosof Inga Bolstad, som sto for prisoverrekkelsen, sa blant annet at Sandberg har tirret den gemene hop, og har avdekket de største justismord i Norge.

2011   Oktober 2011 - Norges Juristforbunds rettssikkerhetspris.

Prisen ble delt ut på Juristforbundets rettssikkerhetskonferanse 20.10.2011. Prisen er på kr. 50.000,-.


Bøker

1969   Politisk ABC – Gyldendals Fakkel-bøker, Tore Sandberg med-redaktør sammen med Ola Johnsrud

1992   Øksedrapene i Lille Helvete (Liland-saken) - Scanbok

2002   Narrespill – Justitia Forlag

2007   Overgrepet (boka om Fritz Moen) – N. W. Damm